Relatietherapie Utrecht

Bram en Trix geven relatietherapie in Utrecht


Privacyverklaring

Trix van Lieshout & Bram van der Kamp Relatietherapie Utrecht, gevestigd aan van Humboldtstraat 27, 3514 GL Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

A.P. (Bram) van der Kamp is de Functionaris Gegevensbescherming van Trix van Lieshout & Bram van der Kamp Relatietherapie Utrecht.
Hij/zij is te bereiken via tel:06-29225420 bramvanderkamp@gmail.com.

Relatietherapeuten:
Trix van Lieshout, BIG 19049306525 SKJ 120000253
Bram van der Kamp
Trix van Lieshout & Bram van der Kamp Relatietherapie Utrecht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Godsdienst/levensovertuiging
– Opleiding
– Werkzaamheden/functie
– Gezondheid
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens

Trix van Lieshout & Bram van der Kamp Relatietherapie Utrecht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het verrichten van een goede therapeutische behandeling
– het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Trix van Lieshout & Bram van der Kamp Relatietherapie Utrecht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Trix van Lieshout & Bram van der Kamp Relatietherapie Utrecht) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Trix van Lieshout & Bram van der Kamp Relatietherapie Utrecht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Volgens de wettelijke bepalingen bewaren we je gegevens gedurende 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Trix van Lieshout & Bram van der Kamp Relatietherapie Utrecht verstrekt uitsluitend aan derden met toestemming van client(en) en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Trix van Lieshout & Bram van der Kamp Relatietherapie Utrecht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Trix van Lieshout & Bram van der Kamp Relatietherapie Utrecht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bramvanderkamp@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Trix van Lieshout & Bram van der Kamp Relatietherapie Utrecht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Trix van Lieshout & Bram van der Kamp Relatietherapie Utrecht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons: bramvanderkamp@gmail.com